Sammanställning av Korthårsgruppens valpundersökning 2017 - 2020

Korthårsgruppens valpundersökning för de aktuella
åren skickades ut i november 2021 med svarstid fram till sista december. Vi har varit tydliga med att vi är lika intresserade av att få in svar från korrekta valpar, som från valpar med defekter. Vi har belyst vikten av att uppfödare svarar sanningsenligt, för att inte sabotera vår intention med undersökningen. Vi har vinnlagt oss om att anonymisera enkätsvaren, så att uppfödare tryggt ska kunna svara sanningsenligt.

Enkäten bygger på uppfödarnas svar, och omfattar således sådant som kommit uppfödaren tillkänna. Nedan följer resultaten och även jämförelser med undersökningen som gjordes 1987, 1988, 1989 och 1990.

Kullarna och tikarna:
Enkäten har skickats ut till 115 uppfödare av normalstor korthårig tax oavsett användningsområde, där minst ena föräldern till kullen är korthårig normalstor tax.

Svar har inkommit från 50 uppfödare, en svarsfrekvens på 43,5%.

De 115 uppfödarna hade tillsammans fött upp 195 kullar. Vi har fått in enkäter från 73 kullar, vilket utgör 37,4% av kullarna födda de aktuella åren.

Varje tik födde i medel 5,6 valpar. Medeltalet på överlevande valpar var 5,2 valpar/kull. I förra undersökningen var medeltalet på överlevande valpar 3,98 valpar/kull.

Som kullens huvudsakliga syfte har 59 uppfödare angett ”Jakt”. 6 uppfödare har angett att kullens huvudsakliga syfte är ”Exteriör”. 5 har angett att kullens syfte är både Jakt och Exteriör. 3 uppfödare har inte angett kullens huvudsakliga syfte.

Av de 73 kullarna så är 14 kullar, 19,2% förlösta (helt eller delvis) med kejsarsnitt. Av de 14 tikarna som förlösts med kejsarsnitt, hade 2 tikar förlösts tidigare med kejsarsnitt.

I föregående undersökning var 8,6% av kullarna helt eller delvis förlösta med kejsarsnitt dock stora skillnader mellan åren då 1987: 1,9% 1988: 8,6% 1989: 7,1% och 1990: 16,4%

Av de 73 kullarna så är 45 av tikarna förstföderskor, 62%.

Av de 73 tikarna, så hade 9 st, 12,7% behandlats med fästingmedel under dräktigheten. Ingen avvikelse i övrigt har noterats på de 9 tikarna.

Av de 73 tikarna, så hade 71 tikar full tanduppsättning. 2 tikar saknade någon tand.

Normalvikten bland de 73 tikarna pendlar mellan 6,5 kg och 12 kg. Medelvikten bland tikarna är 9,2 kg. Medelvikten vid förra undersökningen  var 8,2 kg räknat på 288 tikar då.

Valparna:
Totala antalet födda valpar som undersökningen omfattar är 407 st. Av de är 191 hanvalpar ( 47%) och 216 tikvalpar (53%). Antalet valpar som överlevt till 8 veckors ålder, och som omfattar den fortsatta sammanställningen är 380 valpar.

Av de 380 valparna är 285 valpar, 75,0% korrekta valpar utan några defekter.

Mest frekventa defekten är Kryptorchism hos hanvalp. Antalet Kryptorchida hanvalpar är 31 st. I Procent blir det, korrigerat för antal döda/avlivade valpar och endast räknat på hanvalpar: 17,5% av hanvalparna som är kryptorchida. Defekten är jämnt fördelad över de kullar som angett de olika huvudsyftena jakt och exteriör.

Antal kryptorchida i förra undersökningen var 5,9% beräknat på 611 hanvalpar.

Här nedan följer resten av defekterna, siffrorna från förra undersökningen står i parentes

Kroksvans: 0,8% (2,0%)
Navelbråck: 1,8% (2,0%)
Mentala brister: 0,5% (två valpar) (2,1%)
Dålig behåring: 0,3% (en valp) (2,1%)
Hudproblem: 0,8% (0,3%)
Allergi: 1,1% (uppgift saknas)

Tillväxtfel bakben, Pes Varus: 4,2% (felställningar både fram och bak 2,0%). I undersökningen finns 3 kullar som drabbats mycket hårt av Tillväxtfel i bakbenen, Pes Varus med 6, 4 respektive 3 drabbade valpar. Om dessa tre kullar undantas ur statistiken, så blir andelen valpar med Pes Varus: 0,8%

Tillväxtfel i frambenen: 0,5% (felställningar både fram och bak 2,0%)

Tassdefekter: 2,6%. Värt att notera är att av de kullar där tassdefekter, baksporrar funnits, så har uppfödaren angett kullens huvudsakliga syfte som Exteriör i 4 fall, ett fall av Jakt/Exteriör och ett fall av Jakt.
Hjärtfel: 0,3% (en valp)(uppgift saknas)
Tandförlust: 2,6% (0,7%)
Överbett: 0,3% (en valp) (0,2%)
Underbett: 1,1% (0,2%)
Tångbett: inga

En första Analys:

Korthårstaxen verkar i stort fortfarande vara en relativt frisk ras. Dock varnade genetiker Lennart Svensson för 2 olika saker efter förra undersökningen 1992. Andelen kejsarsnitt och Kryptorchider. Tyvärr har vi inte lyckats motarbeta detta utan bägge sakerna har ökat, kejsarsnitt från 8,6% till 19,2% och Kryptorchida hanvalpar från 5,9% till 17,5%. Bägge dessa saker bör vi ha fokus på även framgent.

Det tredje som ju har ökat är ”pes varus” men som synes ovan så är det starkt kopplat till enskilda kullar efter att avelsdjur troligen själv bär på defekten. Kan vi klara att hålla oss ifrån drabbade individer är det inget större problem för rasen i stort även om det för den enskilda hunden och valpköparen givetvis är djupt tragiskt.

Att snittvikten på tikar ökat med 1 kg bör också belysas, taxen ska ju vara den lilla allroundern och att försöka hålla ner storleken är viktigt av många olika orsaker, inte minst för att följa rasstandarden. Nu när det finns ett gryende intresse för rasen som grythund igen är det ju också bra om dom inte är för stora.

Övriga defekter ligger mellan 0-2,5% och några har ökat marginellt och några minskat men det är ju inget vi behöver lägga fokus på mer än att vi har det med oss i statistiken inför framtiden.

Stort tack till alla er som har skickat in er enkät och läser ni detta och har haft valpkull de aktuella åren men inte skickat in så är vi tacksamma för alla svar vi kan få in.

För Korthårsgruppen Ida Sörensen och Hubert Niklas Karlsson

Text: Niklas Karlsson

Sammanställning av Korthårsgruppens valpundersökning.pdf
Sammanställning av Korthårsgruppens diskbråcksundersökning.pdf
Sammanställning av korthårsgruppens valpundersökning.pdf
Sammanställning av antal diskbråck på normalstora korthårstaxar äldre än 6år.pdf